Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja

Postępowanie w sprawie o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej –
III edycja”

Stypendium może być przyznane Uczniowi,  który spełni łącznie następujące warunki:

  1. W roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego.
  2. W roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem szkoły ponadpodstawowej.
  3. W roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określonych na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy).
  4. W szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0
  5. W roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.
  6. Uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust 2 regulaminu.

Regulamin przyznania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycji.” Znajduje się w załączniku.

REGULAMIN

Możesz również polubić…