Opieka medyczna

Informacja dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami Liceum Ogólnokształcącego  w Czersku

12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:

  • profilaktyczną opiekę zdrowotną;
  • promocję zdrowia;
  • opiekę stomatologiczną.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pani Beata Klaman.

Gabinet opieki zdrowotnej znajduje się w budynku sali gimnastycznej.

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:

poniedziałek     8.00 – 12.00

środa                8.00 – 12.00

piątek                8.00 – 11.40

Opiekę stomatologiczną organizuje organ prowadzący szkołę.

Profilaktyczna opieka zdrowotna

Pielęgniarka szkolna opiekuje się młodzieżą w szkole. Są to uczniowie od 14 do 19 roku życia. Wykonuje testy przesiewowe (pomiary wzrostu i masy ciała, ostrość wzroku, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocena statystyki ciała).

Pielęgniarka szkolna :

  • pomaga uczniom, którzy mają problemy zdrowotne:

–   w radzeniu sobie z chorobą lub niepełnosprawnością,

–   w utrzymaniu kondycji fizycznej i samopoczucia,

  • udziela porad dotyczących stylu życia, samoobserwacji i samoopieki,
  • wykonuje zabiegi i procedury lecznicze zlecone przez lekarza,
  • udziela pomocy w nagłych wypadkach,
  • współpracuje z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji zdrowotnej,

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy, tj. pielęgniarce wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole

Ustawa o pomocy zdrowotnej określa zasady sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, która jest realizowana przez pielęgniarkę szkolną (wymagana zgoda obojga rodziców). W tym przypadku, w celu zapewnienia właściwej opieki konieczna jest współpraca pielęgniarki z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem, który dostosowany jest do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole. Dopuszczona została możliwość podawania leków i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za ich pisemną zgodą. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych tych uczniów.

Informacji w zakresie szczegółowej organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami udziela dyrektor  szkoły.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM

sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną