Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona LO Czersk

Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona LO Czersk.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zygmunt Rafiński.
 • E-mail: zakq@gazeta.pl
 • Telefon: 505265553

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: dyrektor LO w Czersku
 • Adres: ul. Szkolna 3
  89-650 Czersk
 • E-mail: loczersk1@wp.pl
 • Telefon: +48523984221

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Szkolnej 3 (budynek szkoły):

1. Dojazd do siedziby LO w Czersku – do szkoły można dotrzeć drogą gminną, ul. Szkolna. W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do liceum  znajduje się przystanek autobusowy. W mieście brak komunikacji publicznej.

2. Opis dostępności wejścia:
Do budynku prowadzi pięć wejść. Brak wejść przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostępności parkingu:
Szkoła posiada parking ogólnodostępny na 7 samochodów. Na parkingu brak wyznaczonych  miejsc dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość parkowania na byłym boisku szkoły, znajdującym się w odległości ok. 50 m od głównego wejścia (na ok. 20 samochodów).

4. Opis dostępności toalet:
Ogólnodostępne toalety dla uczniów znajdują się na parterze oraz drugim piętrze. Ogólnodostępna toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

5. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
W budynku brak windy. Dodatkowo w przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

6. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku oraz :
tablica informacyjna umieszczona na parterze kieruje interesantów do sekretariatu szkoły.

Budynek przy ul. Szkolnej 4 (budynek sali gimnastycznej):

Budynek znajduje się naprzeciwko szkoły i nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.