Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-08-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-29


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane
  w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Brak audiodeskrypcji w materiałach wideo, dostosowanie niosłoby nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.
 • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zygmunt Rafiński
 • E-mail: zakq@gazeta.pl
 • Telefon: 505265553


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Chojnickiego
 • Adres: ul. 31 Stycznia 56 , 89-600 Chojnice
 • E-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl
 • Telefon: 52 39 66 500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku, ul. Szkolna 3, 89-650 Czersk

 


Budynek przy ul. Szkolnej 3 (budynek szkoły):

 1. Dojazd do siedziby LO w Czersku – do szkoły można dotrzeć drogą gminną, ul. Szkolna. W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do liceum  znajduje się przystanek autobusowy. W mieście brak komunikacji publicznej.
 2. Opis dostępności wejścia:
  Do budynku prowadzi pięć wejść. Brak wejść przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do tych wejść prowadzą schody, których nie jest w stanie pokonać samodzielnie osoba na wózku inwalidzkim. Dokładamy jednak wszelkich starań aby w sytuacji gdy zajdzie taka potrzeba, woźny był w stanie pomóc osobie niepełnosprawnej. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem szkoły, zostanie on wezwany przez pracownika obsługi
 3. Opis dostępności parkingu:
  Szkoła posiada parking ogólnodostępny na 7 samochodów. Na parkingu brak wyznaczonych  miejsc dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość parkowania na byłym boisku szkoły, znajdującym się w odległości ok. 50 m od głównego wejścia (na ok. 20 samochodów).
 4. Opis dostępności toalet:
  Ogólnodostępne toalety dla uczniów znajdują się na parterze oraz drugim piętrze. Nie ma wydzielonej toalety dla interesantów. Można skorzystać z toalety znajdującej się na parterze budynku, które nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.
 5. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
  W budynku brak windy. Sekretariat Szkoły znajduje się na piętrze budynku. Brakuje w nim obniżonych lad. Brakuje również pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. W przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 6. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku oraz :

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.  Można skorzystać z internetowego tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy i jest bezpłatna
Tablica informacyjna umieszczona na parterze kieruje interesantów do sekretariatu szkoły.

Budynek przy ul. Szkolnej 4 (budynek sali gimnastycznej):

Budynek znajduje się naprzeciwko szkoły i nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedynie wejście na halę sportową, od strony boiska wielofunkcyjnego, posiada wejście z powierzchni chodnika.