Zasady odbywania konsultacji w szkole

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 1 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. będzie możliwość dobrowolnego korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Obowiązywać będą następujące zasady.

1.Uczniowie zgłaszają z wyprzedzeniem  2 dni chęć odbycia konsultacji w określonym terminie z konkretnym nauczycielem/nauczycielami.  Konsultacje na 1. 06. 2020 r. powinny być zgłoszone najpóźniej 28. 05. 2020 r.  Uczeń kontaktuje się z konkretnym nauczycielem/nauczycielami, zgłasza chęć odbycia konsultacji i określa tematykę konsultacji, aby nauczyciel mógł się  właściwie przygotować. Nauczyciele niezwłocznie przekazują zebrane informacje do sekretariatu szkoły. Dyrektor opracowuje harmonogram konsultacji na dany dzień z wyprzedzeniem jednego dnia i umieszcza informację na stronie internetowej szkoły.

Zajęcia konsultacyjne ujęte w harmonogramie będą wzajemnie skorelowane z sobą. Harmonogram będzie uwzględniał: nazwy przedmiotów, nazwiska nauczycieli, miejsca w szkole i godziny konsultacji. Imienną informację uczestnikom konsultacji przekazują nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny.

W porozumieniu z nauczycielem dopuszcza się konsultację grupową (do 10 osób ) z tego samego tematu.

W dniu lub w godzinach konsultacji nauczyciel zawiesza zdalne nauczanie i powiadamia o tym uczniów, chyba że konsultacje i zdalne nauczanie nie kolidują z sobą.

Uczniom zostanie zapewniona możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

2.Formy konsultacji:

– wyjaśnienie trudnego materiału,

– rozwiązywanie zadań,

– wypowiedź ustna lub pisemna na ocenę,

– poprawienie oceny,

– inne formy do ustalenia z nauczycielem.

3.Warunki bezpieczeństwa:

– nauczyciel prowadzi konsultacje w masce,  przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa maskę można zdjąć,

– odstęp między uczestnikami konsultacji wynosi 1,5 metra,

– uczniowie przychodzą na konsultacje w masce, którą później przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa można zdjąć,

– uczeń przynosi  własne przybory piśmiennicze,

– uczniowie spryskują ręce płynem dezynfekującym – przy wejściu do szkoły, a w klasie – w przypadku korzystania z przyborów, podręczników, innych akcesoriów ogólnodostępnych (np. pisaki ),

– pracownicy obsługi  przeprowadzą dezynfekcję miejsc bezpośredniego dotyku (ławki, stoliki, klamki, poręcze i inne ) przed konsultacjami i po.

Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do przestrzegania wszystkich warunków bezpieczeństwa.

Możesz również polubić…