Informacja dla maturzystów

Szanowni Maturzyści,

uprzejmie informuję, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc.[1]).

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej.

Zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r.

W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

a.         nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik – 0%

b.        otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”

c.         otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych.

Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie ustnym z danego przedmiotu i wpisuje ten egzamin w systemie SIOEO.

Informuję, że w roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (§ 11kzc.3).

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

a.         nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik – 0%

b.        przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.

Pragnę nadmienić, że osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego (w formule 2015) i zaliczyły wszystkie pisemne egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), maja prawo do 31 maja 2021 roku złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31.) bez przystępowania do niezdanych egzaminów ustnych oraz obowiązkowego (w poprzednich latach) przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, bardzo proszę o dokładną weryfikację złożonych deklaracji uwzględniającą obecnie obowiązujące akty prawne. Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych została zamieszczona do pobrania dostosowana do obowiązkowych zmian Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021.

Zwracam się z prośbą, aby Państwo poinformowali o zmianach absolwentów, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego w bieżącym roku i zwrócili uwagę na poprawność składania deklaracji do 7 lutego 2021 roku.

Życzę dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości w 2021 roku.

Serdecznie pozdrawiam

Irena Łaguna

[1] rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm. , w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz.2314)

 

Możesz również polubić…